هیئت مدیره، مدیران، مشاوران

هیئت مدیره

مهنا معتضد منجمی

  • سمت: عضو هیئت مدیره

علی محمد سوری لکی

  • سمت: عضو هیئت مدیره

آقای محمد جعفر اکرام جعفری

  • سمت: رئیس هیئت مدیره

رمضان قربان ابراهیمی

  • سمت: عضو هیئت مدیره

محمد رضا خسروی راد

  • سمت: عضو هیئت مدیره

مرتضی حقیقت

  • سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

علیرضا ظاهری

  • سمت: عضو هیات مدیره