هیئت مدیره، مدیران، مشاوران

هیئت مدیره

آقای محمد جعفر اکرام جعفری

  • سمت: رئیس هیئت مدیره

  • ایمیل : mj-ekramjafari@midhco.com

رضا اشرف سمنانی

  • سمت: نائب رئیس هیئت مدیره

بیژن سرانجام

  • سمت: عضو هیئت مدیره

علی محمد سوری لکی

  • سمت: عضو هیئت مدیره

مهنا معتضد منجمی

  • سمت: عضو هیئت مدیره

رمضان قربان ابراهیمی

  • سمت: عضو هیئت مدیره

محمد رضا خسروی راد

  • سمت: عضو هیئت مدیره