مرتضی حقیقت

  • مرتضی حقیقت

  • سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

  • ایمیل : manager@managc.com

  • تلفن : 02142565601

  • دورنگار : 02188740142