استراتژی کلان

استراتژی های کلان شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

  • گسترش حوزه جغرافیای فعالیت از طریق شناسایی و گسترش بازارهای هدف جدید.
  • تبدیل شدن به یک شرکت GC و اجرای پروژه ها به روش EPCFدرسطح ملی و منطقه ای.
  • استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت شرکتهای خارجی در راستای سیاستهای میدکو.
  • تبدیل شدن به یک شرکت فرایند محور، چابک و دانشی.
  • توجه به توسعه پایدار و تعالی نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست با رویکرد حفظ منابع.