گواهینامه ها

گواهینامه ها

ISO9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)

ISO45001:2015 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)

ISO14001: 2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)


 

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران