نام طرح / پروژه: کارخانه گندله سازی بوتیا
تاریخ شروع پروژه: ۱۰ مهر ۱۳۹۸