نام طرح / پروژه: احداث کارخانه 2/5 میلیون تنی گندله بوتیا
ظرفیت کارخانه /پروژه: دو و نیم میلیون تن در سال
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: استان کرمان- 27 کیلومتری شهر کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
محصول: گندله آهن