نام طرح / پروژه: کارخانه کک سازی زرند
تاریخ شروع پروژه: ۱۰ مهر ۱۳۹۸