نام طرح / پروژه: اجرای عملیات غیر زیارتی صحن حضرت فاطمه الزهرا (ُس)
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: نجف اشرف- عراق
تاریخ شروع پروژه: ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مساحت زمین: 43000 مترمربع