نام طرح / پروژه: احداث ساختمان مرکزی شرکت موننکو ایران
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹