نام طرح / پروژه: کارخانه گندله سازی زرند
تاریخ شروع پروژه: ۱۱ خرداد ۱۳۸۰