اتاق خبر

اخبار شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

بازدید مدیرعامل محترم میدکو از پروژه های دردست اجرا در مجتمع فولاد بوتیا

۱۹ فروردين ۱۴۰۰

بازدید مدیرعامل محترم هلدینگ میدکو از پروژه های فعال در مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان

بازدید مدیرعامل محترم میدکو از پروژه های دردست اجرا در مجتمع فولاد بوتیا