اتاق خبر

اخبار شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

بازدید مدیرعامل محترم میدکو از پروژه های دردست اجرا در مجتمع فولاد بوتیا

۸ فروردين ۱۴۰۰

اولین بازدید مدیرعامل محترم شرکت هلدینگ میدکو جناب آقای دکتر پورمند از پروژه های فولاد بوتیای ایرانیان و نیروگاه چهارصدوپنجاه مگاواتی بوتیا در سال 1400

بازدید مدیرعامل محترم میدکو از پروژه های دردست اجرا در مجتمع فولاد بوتیا