اتاق خبر

اخبار شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های دردست اجرا در کشور عراق

۱۷ فروردين ۱۴۰۰

بازدید مدیرعامل محترم شرکت مانا از روند اجرای پروژه احداث سرداب امام محمد باقر علیه السلام (شهر کاظمین)

بازدید مدیرعامل محترم شرکت از پروژه های دردست اجرا در کشور عراق