اتاق خبر

اخبار شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹

در تاریخ 15 اریبهشت ماه سال حاری، پس انجام ارزیابی های صورت گرفته توسط ارزیابان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران تمدید شد. این گواهینامه شاهد و تاییدی بر رعایت اصول ایمنی در محیط های کاری به ویژه پروژه های در دست اجرای شرکت میباشد.

تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا