•    
    • جستجوی پیشرفته

     نام طرح / پروژه:
     ظرفیت کارخانه /پروژه:
     کارفرما:
     نوع قرارداد ساخت پروژه:
     همه EPC EPCF فهرست بهاء کلید در دست
     مشاور :
     تاریخ عقد قرارداد:
     تاریخ شروع پروژه:
     تاریخ اتمام پروژه مطابق با برنامه: