اتاق خبر

نشریه داخلی توسعه

شماره سوم نشریه توسعه منتشر شد.

۲۶ خرداد ۱۳۹۹

شماره دوم نشریه توسعه منتشر شد، این نشریه حاوی پیام مدیریت، اخبار فعالیت های انجام شده در اردیبهشت و خردادماه سال 1399 میناشد،

شماره سوم نشریه توسعه منتشر شد.