اتاق خبر

اخبار شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

افتتاح کوره شماره یک کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو

۲۵ تير ۱۳۹۸

افتتاح کوره شماره یک کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو در تاریخ 1398/04/25توسط جناب آقای دکتر پورمند و مهندس حقیقت.

افتتاح کوره شماره یک کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو  در تاریخ 1398/04/25توسط جناب آقای دکتر پورمند و مهندس حقیقت. 

افتتاح کوره شماره یک کارخانه پخت آهک و دولومیت ممرادکو